Legal advice & case studies.

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi __________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH: … Read More

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường

  BỘ TÀI CHÍNH ___________ Số: 152/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011   THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi … Read More

The registration of hazardous waste owner Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI 1 Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh Chất thải nguy hại phải đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy … Read More

Environmental impact assessment report Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

àdfdfsg   LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 1. Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: –  Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện … Read More

Thông tư số 08/2010/TT-BTP Hướng dẫn mẫu giấy tờ về Quốc tịch và mẫu số tiếp nhận các việc về quốc tịch

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MẪU GIẤY TỜ VỀ QUỐC TỊCH VÀ MẪU SỔ TIẾP NHẬN CÁC VIỆC VỀ QUỐC TỊCH ———————————— Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một … Read More

Nghị định của Chính phủ số 78/2009/ND-CP ngày 22 tháng 09 năm 2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 78/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM     CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt … Read More

Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/ND-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM ——————————-   Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 Chính … Read More

Contact us to schedule your consultation.

A

We are available at offices in central of Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang that help cover through out Vietnam.

Tel: +84 24 730 86 529
Email: ant@antlawyers.vn