Legal advice & case studies.

Thay đổi biểu mẫu kê khai bảo hiểm xã hội theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH

      THAY ĐỔI BIỂU MẪU KÊ KHAI BẢO HIỄM XÃ HỘI MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH 1111/QĐ-BHXH Thực hiện Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm … Read More

Luật thương mại số 36/ 2005/ QH11

  LUẬT THƯƠNG MẠI   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động thương … Read More

Pháp lệnh số 37/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh về Luật sư

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 37/2001/PL-UBTVQH10 NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ LUẬT SƯ Để bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tư vấn pháp luật … Read More

Contact us to schedule your consultation.

A

We are available at offices in central of Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang that help cover through out Vietnam.

Tel: +84 24 730 86 529
Email: ant@antlawyers.vn